ActivitiesCumann na Gaeilge

Cumann na Gaeilge 2015-2016

 Bíonn ranganna ar siúl gach Luan ó 8-8.30am. Tógann Mrs O'Brien Rang 3, Mrs Barrington Rang 4, Mr O'Connachtáin Rang 5 agus Mr Crinion Rang 6.

 Sna ranganna seo, cuirtear béim ar Ghaeilge neamhfhoirmiúil - ar éisteacht agus labhairt trí chluichí agus drámaíocht, seachas scríbhneoireacht agus léitheoireacht.

 Is deis íontach é dona daltaí spraoi a bhaint as an teanga, agus neartaíonn na ceachtanna an deá-obair a dhéanann na múinteoirí sa rang Gaheilge ó Luan go hAoine. 

 Glacann Rang 6 páirt i 'Gaeilge 24' gach bliain (pictiúr thíos) ina dhéanann siad iarracht labhairt as Gaeilge ar feadh 24 uair an chloig!

 Chláraigh breis is céad dalta do Chumann na Gaeilge i mbliana agus tá súil againn go bhfuil siad ag baint taitneamh as na ranganna!

 Má tá suim agat do mhac a chlárú don chúrsa dár gcionn, seolfar eolas amach via tiqbiz. 

  Irish Club 2015-2016

 Classes take place every Monday from 8-8.30am. Mrs O'Brien takes 3rd Form, Mrs Barrington 4th Form, Mr O'Connachtáin 5th Form and Mr Crinion 6th Form.

 In these classes, emphasis is placed upon informal Irish - on listening and speaking through games and drama as opposed to writing and reading.

 This is an excellent opportunity for students to enjoy the language, and the lessons strengthen the great work done by teachers in Irish class from Monday to Friday.

 Over 100 pupils signed up to Irish Club this year and we hope that they are enjoying the classes.

 If you are interested in signing your son into the next module, information will be sent via tiqbiz.

Rules

1. Punctuality is important (the session is only 30 minutes). Pupils who arrive after 8am will not be allowed enter the class-room, as the ‘conversation’ will already have started.

2. Active participation is expected and a positive attitude is necessary.

3. Participants must agree to only speak in Irish (as Gaeilge) during the ‘conversation’!

4. Participants are expected to practice with friends and at home – and be ready for the next session. Check out school website for ‘phrases’.


Sna ranganna seo déanaimid:

 • Frása na seachtaine
 • Cluiche teanga
 • Dráma nó rólghlacadh
 • Tráth na gcéist
 • Amhráin
 • Damhsa
 • Ranganna idirghníomhacha

Tugann an cumann Gaelach féinmhuinín duit a bheith ag caint as Gaeilge. Anois tá na buachaillí ó rang a sé a rinne an cumann roimhe ag cabhrú leis na buachaillí i rang a trí agus a ceathair.  Gan dabht tá gach duine fáilteach, mar sin bigí linn ag caint as Gaeilge!

An Ghaeilge – teanga na Gael, teanga na hÉireann.

Féach ar na suíomhanna seo:

www.seomraranga.ie – tá a lán acmhainní ar fáil anseo.

Lurgan.biz – Abair leat - cosúil le Facebock ach trí Ghaeilge, tá a lán áiseanna anseo freisin, mar shampla físeáin agus amhráin nua-aimseartha.

Cliceáil ar an nasc seo - http://193.1.97.44/focloir/ nó cuardaigh ‘foclóir beag’ i Google – tá sé bunaithe ar bhriathra agus tá an suíomh idirlín seo an-úsáideach go háirithe do na buachaillí i rang a cúig agus rang a sé.Below are some powerpoints for parents and students!

Cad is ainm                                  IS MAITH LIOM IS FUATH LIOM            bhain mé taitneamh as

CAITHEAMH AIMSIRE                 bia                                                              ar scoil

Síle na Féileacán’                       Teilifís                                                        Treoracha

 Some lesson plans we have done or plan to do:

Frása na Seachtaine means 'Phrase of the Week' and that indicates start of new lesson below:

Rang 4 

 - Frása na Seachtaine:       ‘Lean ar aghaidh!’  (Theme: Directions)

 - Treoracha (Directions):  Cas ar clé,  cas ar dheis,  lean ar aghaidh,  stop,  coiscéim ar clé,  cas timpeall,  buail cic ar an mbuidéal!  Tuaisceart,  Deisceart,  Oirthear,  Iarthar  (see Powerpoint)

 - We used these directions to play the game, ‘Buail cic ar an mbuidéal’ One boy is blindfolded and another pupil directs him towards a bottle which he has to kick! The boys are timed and fasted pair wins!                                

 

- Frása na Seachtaine:       ‘Tá _____ ar siúl ar RTE2’  =   _____ is on on RTE2  (Theme: TV)

Conversation:

            - Dalta A:       Céard atá ar siúl ar RTE2?

            - Dalta B:       Tá __________  ar siúl ar RTE2.

            - Dalta A:       Céard atá ar siúl ar RTE1?

            - Dalta B:       Tá  _________  ar siúl ar RTE1.

            - Dalta A:       Céard atá ar siúl ar Sky Sports 1?

            - Dalta B:       Tá  _________ ar siúl ar Sky Sports 1.

 - Teilifís (vocab):   an nuacht, cartún, clár spóirt, clár grinn, clár dúlra, clár cúrsaí reatha, clár bia, clár talainn, stáisiún, cianrialtán, scannán, múch an teilifís, tolg, práta toilg!

- Frása na Seachtaine:       ‘Rinne mé dearmad ar mo…  =   I forgot my …  (Theme: School)

- Drama: Based on ‘Phrase of the Week’ (above) and ‘school vocab’ (below)

            - Student (dalta):  ‘A mhúinteoir, rinne mé dearmad ar mo ...’(choice)

            - Teacher (múinteoir):  ‘Tá fearg orm anois!’   (I’m angry now!)

            - Dalta:  ‘Agus rinne mé dearmad ar mo…’(choice)

            - Múinteoir:  ‘Tá an-fhearg orm anois!’                          (I’m very angry now!)

            - Dalta: ‘Agus rinne mé dearmad ar mo…’

- Múinteoir:  ‘Tá mé bréan bailithe! Tá mé ag dul ABHAILE!’  (I’m fed up!  I’m going home!) 

- Ar Scoil (vocab):   obair bhaile,  Béarla, Gaeilge, Mata, Stair, Eolaíocht, Tíreolaíocht, Reiligiún, Ealaín, Ceol, seomra ranga, cóipleabhair, peann luaidhe, peann, mála scoile, mála spóirt, culaith shnámha, bróga reatha, tuáille, léine, carbhat, bríste, geansaí, cóta, cipín cuimhne

 

Frása na Seachtaine

 1. Bhain mé taitneamh as an …..    (Theme: pastimes)
 2. Bhí/Tá _______________ agam.
 • The boys split into groups making a role play. I provided the template and the boys amend it where necessary. (Differentiation for fifth and sixth form). The focus here is on bia vocab and frása na seachtaine.
 • Rugbaí, sacar, iománaíocht, Peil Gaelach, leadóg, cispheil, dornálaíocht, galf, snámh, rothaíocht, Peil Meiriceánach, haca, haca leac oighir, snúcar, saighead, leadóg boird, eitpheil, iomrascáil, tomadh, iascaireacht, rince Gaelach, damhsa, léitheoireacht, ag súgradh ar an ríomhaire.

 

 • - Frása na Seachtaine:       ‘Bhain mé taitneamh as an mbia – bhí ____, ____, agus _____  agam’  = I enjoyed the food – I had ___, ___ and _____.  (theme: Food)
 • - Cluiche cuimhne (Memory game) memorising the foods we just used with the above phrase. (Foods listed below – Powerpoint + pictures) ‘Chuaigh mé go dtí an siopa agus cheannaigh mé arán’. Next person,’chuaigh mé go dtí an siopa agus cheannaigh mé arán agus bainne’ and so on!
 • - Bia:  arán, im, subh, ubh, ispíní, prátaí, feoil, cáis, liamhás, leitís, trátaí, úll, oráiste, cairéad, iasc, sicín, íogart, stéig, cáca milis, bainne, ceapaire, anraith, sú oráiste, uisce, piorra, píotsa, sceallóga, píseanna, pónairí, siúcra, uachtar reoite

  Frása na Seachtaine:  ‘Is maith liom’ and ‘Is fuath liom’ (theme: Pastimes / Food)

 • - We then introduced ourselves and our classmates: Cad is ainm duit? Seán is ainm dom. Cad is ainm dó? Peter is ainm dó. We looked at pictures of famous people and I asked who they were.

frása na seachtaine: Cé acu is fearr leat __ nó ___?  (Which do you prefer __ or __?__)

Answer: Is fearr liom ___   Is cuma liom (I don't mind)  

This is a good phrase for parents to ask at home as you can put in TV programmes / Food / School subjects / days of the week / Colours / sports / players / singers / bands etc.